16-та седница на Советот

16-та седница на Советот

28.10.2019 во 11:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Барања за престанок на членување во Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор поднесени од Бесим Небиу и Марјан Николов
2 Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
3 Известување за следењето на работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година од членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

4

Отворање на процес на консултации за утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Предлог од Одделението за соработка со невладини организации

5 Заклучок од 158 седница на Владата на Република Северна Македонија – Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор да номинира двајца претставници со предлог за начинот на кои би се вклучиле во имплементација на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата  во општините Битола. Кичево, Тетово и Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемувањето на концентрацијата на PM10 и PM2.5
6

Барање за номинирање на претставник од граѓанскиот сектор за член на Комитетот за управување со сливот на Охридското езеро

Договор меѓу Владата на РМ и Советот на министри на Р. Албанија за заштита и оддржлив развој на Охридското езеро и на неговиот слив (2005 година) - членови 5,6 и 7

7 Барање за присуство на претставници од Одделението за соработка со невладини организации на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија на седниците на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
8 Квартален извештај за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 (јули – септември 2019) – за информирање
9 Прв нацрт на Компаративна анализа за моделите на финансиска поддршка на граѓанските организации во земјите од Западен Балкан и ЕУ (за интерна употреба на членовите на Советот)
10 Прашања и предлози
Macedonian