Shpallje për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve për masat për përballimin e krizës COVID-19

Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата, во вкупен износ од 30.000.000 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации преку грантови  од 600.000 до 900.000 денари. На огласот можат да учествуваат здруженија и фондации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации најмалку 2 години пред објавувањето на огласот. Рокот за поднесување на пријавите со потребната документација е најдоцна до  11 јуни 2020 година, до 12:00 часот. Пополнетиот образец на пријава, образец за буџет и скенирана Тековна состојба од уписот во Централен регистар на РСМ, се доставуваат по електронски пат на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Пријава за оглас. Страниците кои содржат потпис и печат треба да се испратат скенирани.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата

Образец на Пријава со предлог-проект

Образец на Буџет со оправданост на трошоците

Albanian