Thirrje publike për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të shoqërisë civile në Komisionin Sektorial për Art

Këshilli për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile, me kërkesë të Bordit për Kornizën kombëtare të kualifikimeve, publikon Thirrje publike për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të shoqërisë civile në Komisionin sektorial për art. Kandidatët për anëtarësim në Komisionin sektorial për art duhet t'i plotësojnë kushtet e shpallura në thirrjen publike dhe të mbështeten nga organizata të cilat janë regjistruar në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqata dhe Fondacione të paktën tre vjet para publikimit të thirrjes publike, dhe kanë veprimtari të vërtetuara në statut dhe qëllime në fushën e kulturës dhe artit. Aplikacioni me gjithë dokumentet duhet të dorëzohet me e-mail në nvosorabotka@gs.gov.mk me shënimin “Aplikim për Komisionin sektorial për art” jo më vonë se 12 nëntor 2021.

Јавен повик

Пријава

 

Albanian