Thirrje publike për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë Civile në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë shpall thirrje publike për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë Civile nga radhët e shoqatave dhe fondacioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Kërkesa me të gjithë dokumentacionin duhet të dorëzohet me postë, në adresën: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Sekretariati i Përgjithshëm, Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare, bul. “Ilinden” nr. 2, 1000 Shkup, me shënimin: “Kërkesa për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit” ose të dorëzohet personalisht në arkivin e Njësisë për bashkëpunim me organizatat joqeveritare të Sekretariatit të Përgjithshëm. nga ora 8:30 deri në 15:30. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 17 nëntor 2021.

Јавен повик

Пријава

 

Albanian