Është mbajtur takimi me grupin punues për hartimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile.

Më 12 nëntor 2021 është mbajtur takimi i Grupit Punues për hartimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile. Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i propozimeve nga organizatat e shoqërisë civile sipas Projektstrategjisë së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile, me Planin e veprimit 2021-2024 të dorëzuar gjatë procesit të konsultimit i realizuar nga 22.10 deri më 10.11.2021 të vitit përmes www.nvosorabotka.gov.mk dhe www.ener.gov.mk. Propozimet e organizatave të shoqërisë civile së bashku me përgjigjet gjenden në tabelën e mëposhtme.

 

Albanian