Одржан состанок со Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество

На 12.11.2021 година се одржа состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество. Целта на состанокот беше да се разгледаат предлозите од граѓанските организации по Нацрт-Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, доставени во текот на консултативниот процес спроведен од 22.10 до 10.11.2021 година преку www.nvosorabotka.gov.mkи www.ener.gov.mk. Предлозите на граѓанските организации, заедно со одговорите, се содржани во следната табела.

 

Macedonian