Submission #254

Демократија, човекови права и владеење на правото
Институт за добро управување и евроатлантски перспективи
/
coiduep@gmail.com
072 222 041
Бул. Кочо Рацин бр.40/11 Скопје
Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи е организација основана во 2009 година која работи на полето на подигање на јавната свест во делот на доброто управување, промоција на начелата на транспарентност, одговорност, отчетност, ефикасност и владеење на правото како и за презентирање на придобивките и предностите на полноправното членство на Македонија во ЕУ и НАТО Алијансата.
Здружението ги остварува следните цели и задачи:
- подигање на јавната свест во делот на доброто управување, посебно помеѓу младите луѓе во Република Македонија
- промовирање на граѓански пристап и граѓанско учество, како и вклучување на сите ранливи групи во општеството
- креирање на програми кои пошироко ја промовираат еднаквоста, човековите слободи и права, мирното и консензуално решавање на конфликтите
- широка промоција на начелата на транспарентност, одговорност, отчетност, ефикасност и владеење на правото
- презентирање на придобивките и предностите од полноправното членство на Македонија во Европската Унија и НАТО Алијансата
- неформално образование
- активна настава и перманентна едукација
Во изминатиот период ИДУЕП врши анализи и промоција на резултатите од истражувањата за начинот и бројот на претставниците на локалната и централната власт кои користат социјални медиуми во своето работење а во насока на подобрување на двонасочната комуникација, трансформација на јавниот сектор и подобрување на отчетноста и транспарентноста.
Во периодот 2009-2010 г посветено работи во делот на неформалното образование односно спроведување на обуки за стекнување вештини на социјалните медиуми за потребите на дел од општините во РСМ во насока на градење комуникациска стратегија за тимовите и унапредување на нивните знаења со цел потранспарентно и поотворено функционирање на општините.
Во соработка со Македонското здружение на заштита при работа и BALkanOSH.net минатата 2018 година работеше на проект за подигнување на јавната свест, зајакнување на капацитетите и подобрување на условите за работа преку вклучување на медиумите во процесот на креирање на политики за заштита при работа и подобрување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и медиумите.
Во 2019 година ИДУЕП посветено работеше на подгинување на јавната свест за замена на нееколошките начини на загревање со еколошки и изработка на комунукациска стратегија за потребите на Планот за чист воздух на МЖСПП.
Понатамошните активности на ИДУЕП ќе бидат во насока на подобрување на институционалните капацитети, интерактивна јавна услуга и развивање на платформа за одржлива доверба во јавните институции преку спроведување обуки и советување за стекнување соодветни вештини во сферата на социјалните медиуми и онлајн алатки и подигнување на јавната свест и еманципација за одредени проблеми преку истите.
Понатаму ќе се работи на подигнување на свеста за потребата од дигитализација во насока за квалитетно обезбедување на услуги од граѓаните како и подигнување на свеста и информирање на пошироката јавност за концептот на социјално претприемништво.
Да, со организации со ист делокруг на интерес и сектор на дејствување
Да, во дел на медиумска и дигитална писменост и борба против лажни вести
Бојан Кордалов, Претседател
2
1