Submission #264

Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани за физичко и ментално здравје ЦЕДУЗ Скопје
/
ceduz.centar@gmail.com
075 442 214 ; 02 246 6007
Бул. Јане Сандански бр. 85/2-4 Скопје
Помош и подршка на децата со посебни потреби како и на сите деца со потешкотии во развојот, стимулација на деца со типичен развој, советување и помош на родители, спроведување на програми за рана интервенција, едукација на родителите преку работилници и трибини, индивидуални третмани и подготовка на децата за инклузивни градинки и училишта.
НВО „ Во мојот свет“
/
Стаменова Зденка
/
2