Submission #278

Развој на граѓанското општество
Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанско општество
http://www.balkancsd.net/
executiveoffice@balkancsd.net
+38926144211
Улица Македонија 43-1/9
Балкански мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) е мрeжа од 14 граѓански организации од југоисточна Европа (вклучувајќи ја и Македонија), регистрирана како фондација во 2009 во Скопје. Мисијата на БЦСДН е зајакнување на граѓанското општество и влијание на политиките поврзани со овозможувачка околина за развој на граѓанско општество, со цел обезбедување на одржливи и функционални демократии на Балканот. БЦСДН е водечка организација за застапување и промовирање на овозможувачка околина на граѓанското општество со препознатлива експертиза во областа. Мрежата тежнее да биде регионален центар со глобално влијание, кој креира и шири знаење и иновации за улогата на ГО во унапредување на демократијата.
МЦМС- Македонски Центар за Меѓународна Соработка
/
Илина Нешиќ
/
8