Submission #287

Животна средина и природа
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ФЛОРОЗОН - ЦЕНТАР ЗА ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТИЈА СКОПЈЕ
www.florozon.org.mk
contact@florozon.org.mk
078/430-251
2 бр.46 Визбегово, Бутел
Oрганизацијата работи на развој на еколошката демократија и застапување на реформи од областа на животната средина. Организацијата активно е вклучена во промоција на човекови права, обезбедување на безбедна животна средина и подобрување на квалитетот на живот на локално, но и меѓународно ниво.
• Македонско Здружение за заштита при работа, Скопје
• Еко Логик, Скопје
• Организација на потрошувачи
• Планетум, Струмица
• Фондација Фокус, Велес
• Биосфера, Битола
• Бизнис Конфедерација, Скопје
• Институт за демократија Социетас Цивилис, Скопје
• 4х4х4 Балкански мостови, Скопје
Национална Хидро Мрежа
Коалиција за животна средина
Кирил Ристовски
10 (десет)
3 (тројца)