Submission #122

Економски развој
Центар за економски и социјален развој - ЦЕСОР
/
gramatova@yahoo.com
078/223-334
Скопје, ул. Диме Аницин 5/5
Унапредување и јакнење на економскиот и социјалниот развој на заедницата, пришто како посебни цели и фокус на работата на здружението се: унапредување на граѓанското општество, поттикнување на стопанската иницијатива и претприемништвото, социјално вклучување, социјална економија, промовирање на принципите за еднакви можности, локален и регионален развој, заштита на животната средина, урбан и рурален развој.
Регионална Агенција за развој – Словачка, ОРМ - Организација на работодавачи, Стопанска комора, Институт за динамичен развој Сфера - Нова, Центар за развој на Скопскиот плански регион и др.
/
Претседател - Софија Граматова Ристовска
6
/