Submission #126

Култура
ЗЃ - КУЛТУРНА РИЗНИЦА
www.kulturnariznica.mk
contact@kulturnariznica.mk
078/380-970; 070/908-159
Петар Драпшин 7а, Скопје
Промоција на културата на народите и културното богатство како ресурс за подобрување на меѓуетничкото разбирање, развој на заедниците и зближување на народите.
Унапредување на уметничките, спортските, научните, економските и други односи како дел од културата, обичаите и историјата помеѓу народите во регионот и пошироко, а со цел посветеност кон мирот, мултикултурата, развојот на економиите и општата благосостојба на народите.
Визијата е да се изгради демократско општество во кое дијалогот е секојдневна алатка за разрешување на недоразбирањата (конфликтите) помеѓу поединци и групи. Да изградиме општество во кое мирот, мултиетничката кохезија, рамноправноста и толеранцијата ќе претставуваат основни вредности.
/
Балканска мрежа за развој на граѓанското општество, Балкан инсајд, ТАКСО, ЈЕС Инкубатор.
Владо Голчев
3
/