Submission #134

Спорт, хоби и рекреација
Спортско планинарски клуб Остри Врв Скопје
/
adievski@gmail.com
070/342-828
Јане Сандански 51/10 Скопје
- популаризација на планинарските спортови и турно скијање меѓу младите
и љубителите на природата во Република Македонија;
- oрганизирање и изведување на спортско планинарски дејности во
Република Македонија и надвор од Република Македонија;
- oрганизирање на едукативни курсеви и семинари од областа на
планинарските спортови, како и турно скијање и спасување во планина;
- oрганизација на други стручни дејности поврзани со планинарските
спортови.
Македонска алпинистичка федерација, Македонска асоцијација на интернационални водачи во планина, Македонска асоцијација на инструктори за снежни спортови.
/
Крунослав Аџиевски
21
/