Submission #135

Организации на потрошувачи
Здружение Организација на потрошувачи Кочани - Кочани
www.opm.org.mk
potrosuvaci@kocani.gov.mk
033/274-013 локал12; 071/227-507
Кочани, Ул. Раде Кратовче бр.1 (Барака)
- Остварување на правата на потрошувачите и задоволување на основните потреби (достапност на најнужните производи и услуги, храна, облека, станбен простор, здравствена заштита, образование и хигиена).
- Заштита од производи, производни процеси и услуги штетни по здравјето на потрошувачите, залагање за почитување на прописите и стандардите за општа безбедност на производите, прописи за безбедност на детските играчки, козметички производи и слично.
- Залагање за остварување на правото на информирање на потрошувачите како право кое се остварува на два начини и тоа: заштита од нелојална реклама и заштита од ознаки на производите кои можат да го доведат потрошувачот во заблуда.
- Застапување и советување на потрошувачите при заштита на нивните права.
Организација на потрошувачи на Македонија, Организација на потрошувачи на Битола, Организација на потрошувачи на Тетово, Организација на потрошувачи на Охрид, Организација на потрошувачи на Штип, ЗСЗЗ Благородна Мисија Кочани и ромско здружение на граѓани Авена Кочани.
Организација на потрошувачи на Македонија, Организација на СОЖМ – Македонија, Членка е на Меѓународната организација за заштита на потрошувачите Consumes International со седиште во Лондон и BEUK – Европската потрошувачка организација со седиште во Брисел.
Претседател - Виолета Зашева
4 волонтери
/