Submission #157

Деца, млади и студенти
Здружение за деца и млади во социјален ризик - Хелперс Скопје
/
zdruzeniehelpers@yahoo.com
070/804-403; 071/268-022; 078/311-79; 077/747-779
Ул. 12 Македонска Бригада бр. 88, Скопје
Хелперс е Здружение кое помага на социјално загрозени семејства, деца и млади кои се во мигрантска криза. Оваа невладина организација се стреми кон подобрување на животот на социјално ранливите групи, при што акцент става на децата, со цел овозможување на нормален живот.

Целите на оваа организација се:
1. Донирање на финансиски и материјални средства на деца и млади во социјален и економски ризик:
донирање на училишен прибор, средства за хигиена, облека и храна;
2. Пружање помош на семејства кои претрпеле елементарни непогоди;
3. Пружање помош на талентирани деца и млади кои немаат доволно финансиски средства (спорт, музика, уметност...);
4. Собирање на средства за деца и млади кои имаат здравствени проблеми и
5. Донирање на играчки, облека, храна и хигиена на деца и бебиња кои се загрозени од мигрантската криза.
/
/
Надежда Василевска
/
9