Submission #313

Економски развој
Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000
http://mca-2000.org.mk/
mca2000info@gmail.com
070 233 867
ул.Никола Вапцаров бр. 2/5 Скопје
Здружението ги опфаќа професионалните менаџмент консултанти на ниво на цела Република и се грижи за нивен развој и поголем допринос кон развојот на економијата и поефикасна и ефективно управување во администрацијата.
Здружението е акредитирано од страна на глобална институција за издавање на сертификати за сертифициран менаџмент консултант CMC - Certified management Consultant. Здружението е активно и во делот на развојна евалуација, промоција на развој на евалуациска култура, градење на компетенции и професионализација на евалуацијата. Дел е од повеќе меѓународните мрежи на евалуатори а во Републиката функционира како ММЕ - Македонска мрежа на евалуатори.
- МРФП – Македонска развојна фондација за претпријатијата;
- ЦУП, Центар за управување со промени;
- Business Consultants Council Kosovo bcc-ks.org.
- Член на ICMCI https://www.cmc-global.org/
- Western Balkan evaluation Network
- NESE https://europeanevaluation.org/nese/about-nese/
- IOCE https://ioce.net/
Влатко Данилов
15
/