Submission #315

Здравје и здравство
Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла - Скопје
www.misla.org.mk
info@misla.org.mk
070 697 839
ул. Рокомија бр.84a, Бутел - Скопје
Здружението за ментално здравје „Асоцијација Мисла“ – Скопје се занимава со застапување и поддршка на лица со ментални болести. Во групата на лица со ментални нарушувања влегуваат значително повеќе лица покрај оние кои биле хоспитализирани или им е одредена дијагноза од страна на психијатар.
Конституенти на Здружението се луѓето кои имаат искуство со ментални нарушувања и членовите на нивните семејства. Во здружението како конституенти односно лица со ментални болести се јавуваат и членови на здружението, основачи па се до луѓе од раководството на организацијата. Нашето здружение не се ограничува само на застапување на основните конституенти туку ќе настојува во својот делокруг на работење да вклучи и други маргинализирани групи во општеството.
-Македонски центар за меѓународна соработка;
-Фондација Барка од Полска;
-Армија на спасот од Чешка;
-Здружение АРНО;
-Здружение Солем;
-СИЕЦ Македонија;
-Помош за хендикепирани и сиромашни Прилеп;
-Гешталт тренинг институт за хумана соработка;
-Комора на психолози на Македонија;
-Здружение Љубезност;
-Центар за општествени истражувања и развој Призма;
-Здружение Хуман свет;
-Македонско здружение на млади правници.
-Македонска платформа против сиромаштија;
-Мрежа за финансиска одржливост на граѓански организации;
-Меѓународна мрежа за социјално претприемништво (ISEN).
Димитар Илчов
7
/