Submission #166

Здравје и здравство
ХЕПА Македонија Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност
https://www.facebook.com/HEPA.Macedonia/
hepa.mk@yahoo.com
078/510-780
Козара 68-2/16, 1000 Скопје
Зајакнување на напорите и активностите за подобрување на здравјето преку:
- физичка активност;
- иницирање на национален пристап и формирање мрежа за унапредување на здравјето;
- интерсекторски пристап, со формирање општа рамка на сеопфатна политика за унапредување на здравјето и подобрување на условите за промени и одржување на здрав начин на живеење на населението во земјата;
- подготвување на научно-истражувачки предлог проекти;
- промoција на ХЕПА во здравствениот систем;
- развој на Програма Спортски клубови за здравје, на работните места, во колективите, развој и дисеминација на методи за квантификација на здравтвените придобивки од пешачење и велосипедизам, - медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;
- овластувања од јавен интерес;
- одржување едукативни мас-медиумски настани за здраво живеење, исхрана и вежбање.

Мисијата на Здружението е подобрување на здравјето на населението во Република Македонија со зголемување на физичката/спортската активност и примена на избалансирана исхрана.
- Македонско здружение за дебелина;
- Македонско лекарско друштво;
- Лекарска Комора на Македонија и
- Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина.
- World Health Organization HEPA Europe;
- The Association for International Sport for All (TAFISA);
- World Confederation for Physical Therapy (WCPT);
- Network for Health Promotion in Life and Work;
- International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA);
- American College of Sports Medicine (ACSM);
- Америчкото здружение за нутриционизам;
- Европската Федерација на диететичари;
- EUNAAPA и други.
Вера Симовска
17
2