Submission #319

Здравје и здравство
Сојуз на здруженија на дијабетичари на Северна Македонија
www.diabetes.mk
szdm.mk@gmail.com
078 344 503
Невена Ѓоргиева Дуња бр.6-1/3 Велес
СЗДСМ е сојуз на граѓански организација чија мисија е подобрување на квалитетот на животот на лицата со дијабетес преку залагање за поквалитетен здравствен сервис за истите, едукација на нивните семејства и подигање на свеста кај граѓаните за дијабетесот, во соработка со сите стратешки партнери и надлежни институции во Македонија.
СЗДСМ е водечка организација која ги застапува и претставува интересите на 25 здруженијата на лицата со дијабетес. Организацијата влијае врз подобрување на легислативата, здравствените и општествено - социјалните стандарди на истите, како и за еднаков третман на лицата со дијабетес во Македонија.
Основни цели на СЗДСМ
-Подигнување на свеста кај граѓаните за дијабетесот;
-Учество во реализација на Националната програма за дијабетес;
-Унапредување на едукацијата, мотивацијата и превенција од дијабетес;
-Јакнење на капацитетите на здружнијата во СЗДСМ;
-Институционално зајакнување на СЗДСМ
25 здруженија на дијабетичари, Хепар Центар, Живот со предизвици, Пеперутка, Национална Алијанса за ретки болести на Република Македонија – Скопје
Отворено Владино Парнерство
Алијанса на Пациентски Органиации на Македонија
Димче Велев
70
/