Submission #334

Деца, млади и студенти
Здружение на граѓани Рубикон Скопје
/
rubikon.zdruzenie@gmail.com
070 234 142
ул.Скупи 20 бр. 29б, Скопје
Неформално образование на деца и млади и професионалци кои работат со деца и млади за превенција и справување со врсничко насилство, организирање активности - тренинзи, едукација со деца и млади и нивните родители, згрижувачи и воспитно-образовен и наставен кадар, поддршка на маргинализираните лица кон нивно социјално вклучување во општеството. Обуки за меки вештини на професионалци од различни сектори.
Еквилибриум2014 Скопје, ИПО Крсте Јон Струга, ЕСЕ, Меѓаши, Отворена порта
/
Владимир Караев
12
/