Submission #342

Лица со посебни потреби
Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености- Велес
/
zlacpveles@yahoo.com
075403303
ул„Архиепископ Михаил“ број:156 Велес
Визијата на Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености- Велес е општество со еднакви можности за сите, без бариери и ограничувања.
Мисијата на Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености- Велес е помош на лицата со попреченост и поддршка на нивните семејства, интеграција на лицата со попреченост во општествениот живот, нивна социјализација и помош при остварување на правата од социјалната и здравствента област. Промовирање и одржливост на иновативни социјални сервиси во заедницата за поддршка на лицата со попреченост и нивните потесни семејства.
ЗЛЦПДП- Велес соработува со сите невладини организации од Р. Македонија кои работат на полето на попреченост и друга проблематика. Здружението е член на Платформата на невладини организации предводена од Полио Плус- движење против хендикеп.
ЗЛЦПДП- Велес има соработка со невладини организации од регионот:
- „Воља за животом“- Велика Плана- Србија,
- „ Сунце“- Мостар- Босна и Херцеговина
- „Хуманитарна Фамилија“ Бар- Црна Гора, Удружење „Млади са хендикепом“ Подгорица- Црна Гора
Далиборка Златева
15
3