Submission #344

Рурален развој
Здружение за рурален и оддржлив развој ГоуФем
/
gofem.macedonia@gmail.com
071 936 497
ул.Никола Тесла бр.8/2-17, Скопје
Визијата на здружението е рурален и одржлив развој, како и заштита на животната средина со цел креирање подобра социјална средина на девојките,жените и децата во руралните средини. Мисијата на здружението е промоција и поддршка во остварување рурален и одржлив развој, со акцент на остварување на правата и поддршка на девојки, жени и деца во руралните средини
/
/
Дороти Пачкова
10
3