Submission #345

Ненасилство и толеранција
Мрежа за родова еднаквост,спречување на насилство,борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохрани
/
unitedfemwb@gmail.com
071 936 497
ул.Никола Тесла 8/2-17, Скопје
Визијата е: Да ги здружи и поврзува организациите од различни профили поради размена на мислења, информации, идеи, знаења и искуство,како и поттикнување,организирање и помагање на активности од областа на родовата еднаквост,насилство, дискриминација и засегнатите жени и девојќи од мултиплицирано дискриминирани групи, со акцент на еднородителски семејства односно самохрани мајки. Мисијата е:Да работи на ефективна промоција и поддршка во остварување на правата на сите граѓани/ки така што секој граѓанин/ка на територија на РСМ кој/а има интереси за унапредување кон постигнување на целите областа на родовата еднаквост,насилство, дискриминација и засегнатите жени и девојки од мултиплицирано дискриминирани групи, со акцент на еднородителски семејства, односно самохрани мајки
/
/
Дороти Пачкова
10
3