Submission #355

Здравје и здравство
Здружение МАЈНДС МЕТЕР Гевгелија
ngomindsmatter.weebly.com
mindsmatter080@gmail.com
078 562 817
ул.Солунска бр. 21 Гевгелија
Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место. Подигање свест за ментално здравје кај сите.
/
/
Драгана Занова
5
/