Submission #361

Здравје и здравство
ХЕМА- Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки малигни заболувања
www.hema.org.mk
mirjana.hema@gmail.com
078 397 704
ул.Методија Шаторов Шарло бр.17/1-50, Скопје
Здружението ХЕМА е доброволна, непрофитна, невладина, непартиска организација формирана со слободно здружување на граѓаните со цел да им понудиме подршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата, засегнати од хематолошки заболувања, да лобираме да им се овозможи на овие пациенти да имаат подобар и еднаков пристап до квалитетна и современа терапија и современи третмани на лекување кое им е достапнo на пациентите од Западна Европа и останатите развиени земји. Преку кампањи и други активности да го подобримe квалитетот на живот на пациентите, да ја подигнеме свеста за хематолошките заболувања, со посебен акцент на малигните хематолошки заболувања
ХЕМА константно соработува со сродни здруженија на национално и меѓународно ниво. Активно соработува со Здружението за борба против лимфом LIPA од Србија, Хрватско здружение за леукемии и лимфоми HULL од Хрватска, Здружение за леукемии и лимфоми Diagnózaleukemie од Чешка Република и други.
ХЕМА е полноправен член на следните глобални и европски мрежи на пациентски организации:
- Myeloma Patients Europe(MPE)
- Lymphoma Coalition(LC)
- Acute Leukemia Advocates Network(ALAN)
- CML Advocates Network
- CLL Advocates Network
- MPN Advocates Network
- European Cancer Patient Coalition(ECPC)
- EURORDIS
- The MDS Alliance
- World Patients Alliance
- UICC
Лидија Пецова
10
/