Submission #362

Економски развој
Консалтинг за човечки ресурси КЧР
/
consultingforhr.chr@gmail.com
077 861 661
ул. Јане Сандански бр.13, влез А/18, Аеродром, Скопје
Консалтинг за секторот за човечки ресурси за подобрување на работата на компаниите на пошироко ниво
/
/
Марија Конеска
5
/