Submission #365

Спорт, хоби и рекреација
СТРЕЛАЧКИ КЛУБ ГСК „ПЕЛИСТЕР“ - БИТОЛА
/
stojanoski.saso@yahoo.com
071-313-185
ул.„Доктор Рајс“ Бр.3, Битола
Промоција и развој на стрелаштвото во РСМ, организација на национални, регионални и меѓународни натпревари; соработка и учество во меѓународните светски, европски и балкански организации. Едукација на судиски и тренерск кадар за стрелаштво; популаризација на стрелачките спортови меѓу младите и љубителите на стрелаштвото во Република Македонија; oрганизирање на едукативни курсеви и семинари од областа на стрелаштвото;
Како посебни цели и задачи на стрелачкиот клуб се утврдуваат :
- унапредување на постојните и осмислување на нови програми и организациски решенија; организирање односно учество во организацијата на спортски приредби и манифестации; истражување и изработка на модели за управување со спортски објекти;
изработка на стратегија за развој на спортот; изработка на мрежа на спортски објекти; истражување и изработка на критериуми за финасирање на спортски проекти и програми; поттикнување, омасовување и развој на стрелачкиот спорт и спортско рекреативните активности во училиштата; грижа за одржување при користење на објектите за спорт; здравствената заштита на спортистите и рекреативците; стручно усовршување на своето членство; покренува иницијативи за уредување на одделни прашања од делокругот на својата работа преку правила, прописи и сл., соработува со другите спортски организации и клубови,

Соработка со АМС, сите спортски клубови и спортски федерации и образовни институции
Мрежна соработка со сите спортски клубови и спортски федерации и образовни институции
Претседател, Сашо Стојаноски
70
нема