Submission #366

Спорт, хоби и рекреација
АТЛЕТСКИ КЛУБ ШКЕНДИЈА Тетово
FAN PAGE
klubiatletikesshkendija@outlook.com
070/770-172,071/569-591
Ул.ИВО ЛОЛА РИБАР Бр.244 ТЕТОВО
1. Да ја развива и унапредува работата на Клубот во согласност со одредбите од овој Статут и актите на АФМ, ЕААФ и ИААФ.
2.Да се грижи за обезбедување на материјалната основа на Клубот.
3.Да се грижи за понатамошно унапредување и создавање на услови за подигнување на квалитетот на Атлетскиот Клуб во државните, европските и светски размери.
4.Да развива и негува спортски односи со Клубовите во Република Македонија и надвор од неа.
5.Да се грижи за здравствената заштита и здравствената контрола на сите селекции на атлетичарите во Клубот, и нивниот правилен психички и физички развој.
6.Да го планира развојот на Клубот
7.Да во своите редови зачленува и работи со поголем број на пионери,пионерки младинки, сениори и сениорки.
8.Да организира атлетичко школување и други облици на работа со цел за оспособување на атлетичарите од сите категории за учество во атлетскиот клуб.
9.Да организира првенствен куп, пријателски и други натпревари со соодветни екипи од земјата и странство.Организира турнири и други атлетиски приредби, со учество на екипи од земјата и странство, како и учество на атлетички турнири во земјата и странство.
10.Да работи на оспособување на сопствен стручен кадар преку соодветните високообразовни институции.
11.Да обезбедува и обавува активности на финансирање на Клубот.
12.Да врши и други активности од интерес на развојот на атлескиот спорт и Клубот
Активен Живот Тетово
АТЛЕТСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Ифраим Љута
4
нема