Submission #379

Економски развој
Здружение Совет за локален економски развој ДЕЛФИ - Тетово
/
led.delphy@gmail.com
+389 70 260 144
Ул.„116“ бр.12 Тетово.
1. Eкономски развој и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните
2. Добро владеење, партиципација и политики насочени од и кон луѓето
3. Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијае на јавните политики
4. Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијае на јавните политики
5. Промовирање на вредности и принципи, спроведување на приоритети на организацијата на Обединети Нации за Образование, Наука и Култура (УНЕСКО)
6. Одржлив локален и рурален развој
7. Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната регионална соработка
8. Развој на рурален туризам, еколошки туризам и земјоделие
9. Заштита на животна средина и одржлив развој
10. Давање на примарна бесплатна правна помош
11. Хуманитарна помош и поддршка на граѓани, организации и институции во случај на пандемија, несреќи од секаков вид, елементарна непогода или катастрофа
12. Научно истражувачка дејност и поврзани активности
13. Да организира манифестации и јавни дебати за промоција и активно вклучување на прашањето на локалниот економски развој во главните општествени текови
14 Да организира и учествува на семинари и советувања на кои се разгледува прашањето на локалниот економски развој
15. Да предлага мерки и активности на надлежните органи, институции и стручни служби, со цел унапредување на регулативата во областа на локалниот економски развој, како и да учествува во следење на нејзината имплементација
16. Да организира и спроведува обуки за развој на капацитетите
17. Да соработува, да се поврзува и да се зачленува во други домашни и меѓународни организации кои работат на иста или слична проблематика
18. Да обезбедува материјални, финансиски и правни услови за работа на здружението и неговите членови
19. Други активности.

Институт за развој на Заедницата Тетово.
/
Ана Димитриевска
5
/