Submission #382

Здравје и здравство
Научна фондација СПИРОСКИ
https://foundationspiroski.eu/ https://www.sfsmdr.mk/
mirko.spiroski@sfsmdr.mk
+38923152766
Рајко Жинзифов бр. 48, Скопје
Создавање просторни, технички и материјални услови за работа; да издава научни списанија; да ја афирмира науката; да ја поттикнува научната работа; да собира, да типизира, да складира и да разменува податоци за дарители на клетки, ткива и органи
Цивика Мобилитас
/
Мирко Спироски
10
5