Submission #384

Здравје и здравство
ЗДРАВА ИДНИНА Здружение за превенција од кардиоваскуалрни заболувања
zdravaidnina@yahoo.com
zdravaidnina@yahoo.com
072 31 32 77; 070 54 55 60; 070 44 90 11
Булевар Видое Смилевски Бато 2Б/влез 1-8
Здружението ги има следните цели и задачи:
- Заштита и унапредување на здравјето на кардиоваскуларните болни кои веќе имале оперативен третман,
- Заштита и унапредување на здравјето на населението
- Превенција на ризиците за кардиоваскуларни заболувања, како најчести причини за морталитет на населението
- Обезбедување на услови за постоперативна рехабилитација на кардиоваскуларни болни, преку работа во група и размена на лични искуства,
Член 12
Своите цели здружението ги исполнува преку следниве задачи на здружението:
- Промоција на правилна исхрана меѓу здравото население и препораки за посебен диететски режим за веќе заболените лица од кардиваскуларните заболувања
- Промоција на нови начини на првенирање и лекување на кардиоваскуларни заболувања
- Промоција на редовна физичка активност за здравите лица и препораки за умерена физичка активност кај веќе заболените лица од кардиоваскуларни заболувања
- Организирање на едукативни програми за превенција на стекнатите срцеви мани.
- Организирање на хуманитарни настани за лица со кардиоваскуларни заболувања со тешка материјална положба
- Промитивни програми за справување со стресот како причинител на коронарната болест во современите услови на живеење
- Обезбедување услови за заштита и унапредување на животната средина и природата, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, во согласност со Уставот и законот.
- Организирање на семинари и едукацијски работилници за населението
- Организирање на списание на здружението каде ќе бидат печатени најновите информации
- Здружението не смее да биде активирано во ниедна политичка кампања
/
/
Претседател Димитар Митев
ЗДРАВА ИДНИНА во просек годишно има околу 110 активни членови, а Здружението успева да ангажира и околу 15 волонтери
Нема вработени