Submission #15

Организации на потрошувачи
Организација на потрошувачите на Македонија
www.opm.org.mk
opm@opm.org.mk
02/3179-592
ул. Водњанска б.б. - 1000 Скопје
ОПМ е најстарата организација на потрошувачи во Македонија со Советодавно биро во Скопје и во неа членуваат организациите на потрошувачи од Битола, Кочани, Охрид, Тетово и Штип со свои Советодавни бироа. Главна дејност на ОПМ е застапување на законската регулатива и политики за заштита на потрошувачите, едукација и совети на потрошувачите, вмрежување и партнерства. ОПМ активно соработува со Меѓународната организација на потрошувачите - Consumers International, Европската организација на потрошувачите BEUC и со организацијата ANEC - Европски глас за стандардизација.
/
/
Маријана Лончар Велкова
/
3