Submission #393

Животна средина и природа
Здружение на граѓани за развој на рурален туризам,екологија и здрава животна срединаБучковица с.Бродец-Скопје
/
Buckovica.scg@gmail.com
078755011///077678378
Ул.2 бр.30 с.Бродец-Чучер Сандево
Заштита на природата и одржување здрава зивотна средина во Скопска Црна Гора,развој на рурален туризам и афирмација на
с.Бродец за спознавање на природните убавини на планината!
Месна заедница с.Бродец/Планинарски клуб
Скопска Црна Гора/ЈП.Национални
шуми/Градинарски центар ФОЈА/
/
/
8 волонтери,членови
/