Submission #397

Здравје и здравство
Здружение на дијабетичари ЗД Мост - Скопје
Zdmost@yahoo.com
070 267 133
Владимир Комаров 18 б-34 Скопје
-Заштита на лицата со дијабетес при остварување на нивните здравствени интереси поврзани со дијабетесот
-Грижа за лицата со дијабетес преку залагање за поквалитетен здравствен сервис на истите
- Подигнување на свеста кај граѓаните за дијабетесот;
- Унапредување на едукацијата, мотивацијата и превенција од дијабетес
-Едукација на семејствата а во соработка со сите стратешки партнери и надлежни институции во земјата.
-Кампања за подигнување на свесноста на матичните лекари за пополнување на регистарот за пациенти со дијабетес,
- Грижа за достапноста на нови терапевски и дијагностички методи
- акции за спречување на хронични компликации од дијабетесот во согласност со здравствени органзиации;
- организирање трибини, дебати, форуми, работилници, кампањи, јавни расправи и регионални средби за поцелосно и редовно информирање на граѓаните;
Здружение на општина Битола; Сојуз на здруженија на дијабетичари на С.Македонија
/
Олгица Шекеринова
8
/