Submission #403

Други
Здружение ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје
https//cib.org.mk (во изработка) https//isc.org.mk (во изработка)
isc.mk.info@gmail.com
070 403 214
Бул.Јане Сандански бр.87/2-11 Скопје
Здружението ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје е непартиско, непрофитно и самостојно здружение на граѓани, кое за интерес ги има социополитичките и социоекономските ефекти врз безбедноста, одбраната и заштитата. Основни цели на здружението се да организирано, континуирано, самостојно и во соработка со други организации, спроведува квалитетни истражувања, анализи, проценки, предавања и обуки од областа на националната и регионалната безбедност, врз основа на кои ќе може се дефинираат соодветни препораки и предлози за реформа и унапредување на безбедносниот систем и општеството во целост, за зајакнување на капацитетите на субјектите на системот за национална безбедност и ќе се унапредува соработката и координацијата на регионално и меѓународно ниво
Новоформирано. Отворено за соработка
Новоформирано
д-р Златко Кузманов
20
нема