Submission #404

Други
Архус Центар, Скопје
https://arhus.mk
aarhus@mkm.mk
+38976319501; +38970666230
Ул. Кукушка, бр. 4а, Центар, Скопје
Архус центарот работи на реализација на активности поврзани со имплементација на трите столба на Архуската конвенција во РСМ и следење на имплементацијата на закони и процеси кои што директно произлегуваат од ратификацијата на Архуската конвенција. Редовно следење на официјалните канали на комуникација на сите јавни институции, следење на учеството на јавност во процесите на донесување одлуки од областа на животната средина, следење на пристапот до информации од јавен карактер и изработка на извештаи за имплементација на Архуската конвенција во РСМ. Следење на напредокот на државата кон ЕУ во делот на животна средина односно, поглавје 27.
ЗОР Милиеуконтакт Македонија- Скопје, КОЦКА- Скопје, Полимат 13 -Богданци, Здрава Котлина – Валандово, ЦеПРоСАРД – Скопје; Македонско здружение на млади правници (МЗМП); Македонски Зелен Центар Скопје, Еко-Гаиа Битола, Центар за климатски промени, Медиа Плус Штип, Го Грин Скопје и др.
Архус Мрежа, Пријатели на Архус
Александра Каракашова Сачкарска
10
4