Submission #407

Лица со посебни потреби
Здружение Гласот од тишината- Скопје
www.glasotodtishinata.mk
contact@glasotodtishinata.mk
072 583 903
Општина Кисела Вода Чупино Брдо 3б
Здружение на граѓани за личен развој, едукација и психолошка помош и поддршка.
Поттикнување на семејствата и локалната заедница за вклучување во процесот на образование на децата и потребата од психолошка помош и поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства.
Психолошка помош и поддршка на деца и родители на деца со посебни потреби.
Психолошка поддршка и консултации за потешкотии во училиште, семејство, партнерство и проблем на работно место.
Делување во насока на унапредување и усовршување на психолошката состојба на лицата со попреченост во согласност со поединечните потреби и способности на лицата со попреченост со цел унапредување на нивното ментално здравје и психолошка состојба.
Психо-социјална поддршка на најранливите социјално загрозени граѓани, лицата со попреченост и нивните семејства.
Индивидуална работа за изнаоѓање решенија за проблем или потешкотија.Едукација на населението за прифаќање на различностите како и едукација за можностите за покренување иницијативи на граѓани, преку организација на дебати, работилници, јавни трибини.Организирање на индивидуални и групни тренинзи и обуки Создавање различни можности за креативно изразување на децата со попреченот.Осознавање и утврдување на влијанието на прекумерното користење на современите технологии, врз растот и развојот на децата, особено на нивните когнитивни способности .Подготовка и реализација на кампањи, јавни и забавни настани и предавања за јакнење на јавната свест по однос на ова прашање .Едуцирање и помош на наставници и стручни лица чија дејност е образование на деца а заради нивно упатување и поучување за начинот и пристапот кај децата со потешкотии во развојот.Едукација на друштва, бизнис секторот и граѓаните од сферата на прифаќање на различностите, инклузија и еднаквоста.Обуки за наставници, лекари и родители на деца со посебни потреби.Организирање на обуки и помош на родителите во ситемите за застапување на потребите на нивните деца.Подготовка и реализација на проекти, финансирани или кофинансирани од донатори и други и институции за помош на лица со дислексија и сите нејзини пројавни облици. Да истражува, анализира, проследува, обврзува и активно да раководи со програми со висока ефикасност, да врши истражувања, анкети и да избира предлози кои придонесуваат за развој на напредокот на научниот, културиниот, уметникиот, економскиот, медицинскиот живот.Промовирање на принципите на солидарност и хуманост меѓу граѓаните.Поттикнување на поголем пристап до образовните процеси, културата и спортот на маргинализираните и ранливите групи на граѓани – лицата со попреченост и нивните семејства.Промовирање на инклузијата на ранливите групи на деца и младинци.Поттикнување на поголемо учество во спортот и спортските активности на ранливите категории на деца и младинци.Помош и заштита на лицата со попреченост и преземање на активности за запознавање со нивните права како и зголемување на истите.Поддршка во процесот на реинтеграција во општеството на маргинализираните групи на социјално загрозени граѓани.Заштита и зајакнување на правата на лицата со попреченост и почитување на нивната личност и достоинство.Подигнување на свеста кај јавноста за лицата со попреченост.Дејствување во насока на подобрување на квалитетот на животот на лицата со попреченост.Помагање, поддршка, обединување, насочување, едукација и информирање на лицата со попреченост нивно адаптирање и интегрирање во општествениот и социјалниот живот.Вршење едукативна, информативна и издавачка дејност.Поддршка на научно истражувачката работа преку разни форми на осветување, семинари, симпозиуми, конференции, дијалози во интерес на лицата со попреченост.Вклучување на лицата со попреченост во образовниот процес и пазарот на труд со остварување на нивните права и бенефити кои се загарантирани и регулирани согласно позитивните законски прописи на нашата држава.Размена на информации и знаења, и поврзување на стручни лица во земјата и во странство.Организирање на средби на стручни лица, семинари и други облици на размена на нови сознанија и идеи. Да се обезбеди поширок пристап до третмани за децата со посебни потреби.Подигнување на јавната свест во однос на прашањето на децата со посебни потреби.Препознавање на училишно насилство – булинг.Организирање на едукативни семинари за наставниот кадар и стручни служби на училиштата за стекнување на вештини и знаења за спречување и справување со училишното насилство .Одржување на едукативни предавања за важноста од препознавањето и наврменото реагирање на жртвите од булинг пред учениците .Спроведување на кампањи за подигнување на свеста за булингот како штетна општествена појава.Поттикнување на поголемо учество во спортот и спортските активности на ранливите категории на деца и младинци и лицата со попреченост.Поттикнување и градење на меѓуетничка соработка и развивање на меѓуетнички дијалог кај младите.Градење на партнерски односи со владините институции, локалните власти, локалните и меѓународни огранизации и инстиутиите за сите прашања од јавен интерес.Подготовка и реализација на проекти, финансирани или кофинансирани од донатори и други и институции за помош на лица со аутизам и сите нејзини пројавни облици.
Здружение на граѓани Куќа на Среќата,
Хуманитарна организација Свети Спас
https://easpd.eu/
Меморандум склучен со ЗЕЛС
HTTPS://COMMISSION.EUROPA.EU
Амела Мемиш Апостоловска
5
/