Submission #408

Култура
Здружение за култура АКСЕС - Скопје
/
aksesshkup@gmail.com
/
Цветан Димов 29-1/37, Скопје
Основна цел на здружението е промоција на културното наследство, промоција на уметноста и културата, пристап во квалитетно образование, промовирање на вредностите на различните етнички, јазични, верски и културни заедници, овозможување на слободен пристап во културата на здрав живот, чиста и здрава животна средина. Постигнување на целта се реализира и со издавачка дејност преку издавање на списанија, книги, монографии, албуми и посебни изданија, организирање на симпозиуми, конференции, тркалезни маси, организирање на изложби, теренски истражувања, реализирање на проекти за постигнување на горенаведените цели и задачи.
Здружение на историчари Албанци во Македонија - Скопје и
Здружение за култура ИДЕА ПЛУС КУЛТУРА - Скопје
/
д-р Ардиан Лимани
5
/