Submission #411

Лица со посебни потреби
Здружение за поддршка и развој ТАЈКА Гевгелија
/
tajkaepigram@gmail.com
075 236 903
Ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр. 3, Гевгелија, Гевгелија
Здружението ТАЈКА се залага за потребите на лицата кои се изложени на социјален ризик и општествено исклучување да ги добијат
потребните можности и ресурси за целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот, нивна интеграција и
ресоцијализација и за развој и инклузија на заедницата. Ревносно и респективно делување со заедницата во заедницата.
/
/
Тања Јовановска Каркалашева
11
/