Submission #52

Ненасилство и толеранција
Здружение „Доверба” - Куманово
www.doverbaku.org.mk
doverbaku@hotmail.com
070/380-381
ул. Тоде Думба бр. 100/2-14 Куманово
Здружението „Доверба - Куманово“ постои и работи од 2001 година и претставува мултиетничко здружение. Специјализирани сме за посттрауматичен стрес по конфликтот, реинтеграција на вратени и жртви на насилство и психо - социјална помош, ненасилна комуникација и решавање на судири со медијација, бранење на човекови права, упатување на правилно избран пристап на јакнење на самодоверба и градење на групи за самопомош.
Организација на жени - Свети Николе, Здружение на интелектуална жена Албанка ЗИЖА - Куманово и Липково.
Македонска платформа против сиромаштија, Национална Стратегија на Млади - НСМ (придружно членство), Бранители на човекови права (полноправно членство).
Дивна Јанкова
5
/