Submission #194

Социјална грижа (хуманитарни)
ЕУРОХУМАН-ИНТЕРНАЦИОНАЛ
/
eurohumaninternacional@outlook.com
070/250-779
Пролет 14/3-40 Скопје
Помош на деца со посебни потреби и социјално загрозени семејства
Коалиција нула глад во Р.С.М
/
Сејфула Бектеши
520
2