Submission #199

Демократија, човекови права и владеење на правото
ИМПЕТУС Центар за интернет, развој и добро управување - Скопје
www.impetus.mk
contact@impetus.mk
+38971276151
ул. 101 бр. 34А, Скопје
Здружението Центар за интернет, развој и добро управување ИМПЕТУС - Скопје е основано на 18.09.2018 и работи на развој и промоција на принципите на добро управување и заштита на човекови права во општеството преку прифаќање и имплементација на добри практики, образование, истражувања и анализи, во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, како и статутот на ИМПЕТУС.
Во рамките на ИМПЕТУС се развиваат програми за безбедност; приватност и интернет; добро управување и човекови права; и младинско јакнење.
ИМПЕТУС цели кон општество во кое образованите млади и информирани активни граѓани ќе придонесат кон демократски развој и свест за одговорно управување.
/
/
м-р Лилјана Пецова Илиеска
9
/