Submission #200

Ненасилство и толеранција
Здружение на граѓани ,,Поддршка,, од Гевгелија
/
poddrska@yahoo.com
071 299 747
Ул. М.Тито б.б. Гевгелија
Здружението е формирано на 13 август 2001 г. Сфера на делување на здружението е претежно во социјалната дејност, работа со деца и млади , работа со возрасни.Здружението работи на елиминација на асоцијалното однесување кај младите преку градење и промовирање на позитивни вредносни системи, поддршка и заштита на младите од дрога, насилство и трговија со луѓе. Работи на ненасилно разрешување на конфликти, заштита од семејно насилство , работа со млади кои имаат развојни проблеми, превентивна и советувалишна работа за болестите на зависност кај младите,застапништво на вулнерабилни групи, водеше Центар за рехабилитација и ресоцијализација на зависници и реализирани бројни едукација (кампањи, трибини, семинари, советувалишта) и сл. Персоналот на здружението вклучува невропсихијатри, психијатри, психолози, социјални работници, правници, социолози и други стручни лица и волонтери.
Плодна соработка со РЦОР Гевгелија, Црвен Крст Гевгелија, ЈУ МЦСР Гевгелија, Општина Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, МТСП Скопје, ИОМ, Ла Страда и др.
/
Виолета Христова
15
/