Submission #201

Лица со посебни потреби
НВО,,Бота име,,
/
zdruzenie_botaime@yahoo.com
075 435 304
Ул.Јоаким Крчовски бр.74
Бота име е Здружение на граѓани чија што цел е подигнување на јавната свест за попреченоста и лицата со посебни потреби кај образовните институции, родителите , релевантните институции како и кај пошироката јавност. Бота име ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и поддршка за сите оние кои се засегнати од овие проблематики и пошироко.
Програмата за работа на Здружението за деца и младинци со посебни потреби,,Бота име,, има за цел исполнување на следните стратешки цели и статутарни определби на организацијата -
1. Индивидуална работа со деца и млади со посебни потреби од најрана возраст до 18 год.
2. Арт терапија со деца и млади со посебни потреби.
3. Музико терапија со деца и младинци со посебни потреби
4. Окупациона терапија со деца и млади со посебни потреби од најрана возраст.
5. Реедукација на псиохомоториката на деца и млади со посебни потреби.
6. Когнитивен развој
7. Емоционален развој
8. Социјален развој
9.Индивидуална работа со дефектолог
10.Индивидуална работа со логопед
11. Индивидуална работа со психолог
12.Подигнување на свеста на граѓаните за децата и младите со посебни потреби
13.Ран третман на деца со Аутизам, Дисексија, Дисграфија, Церeбрална парализа, Даунов синдром, попречености во говорот , Ехолалија, Аграматизам, Пелтачење, Афазија. Дисфазија и др.
Ние сме отворени за соработка со граѓански организции и реализација на проектни активности во врска со деца и младинци со посебни потреби.
/
Дефектолог,Шпреса Рашити
5 активни волонтери, 3 Логопеди и 2 Психолози
/