Submission #202

Развој на граѓанското општество
Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација КАЛИДУС Битола
https://callidus19.wixsite.com\callidus19
callidus19@yahoo.com
070/520-891
ул. Минела Бабуковски бр. 9-1/13, Битола
Визијата на Здружението за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација КАЛИДУС Битола е: Здружението да понуди перманентно квалитетно неформално образование,обуки и реализација на различни активности со цел да се развива образовен, социјален, научно-технолошки, културен и секаков друг развиток на општеството во целина како и развитокот на творечките и работните потенцијали и квалитетот на животот на поединците. Да се потенцира значењето и влијанието врз промовирање на човечките вредности на секој поединец кои ќе им помогнат да ги развиваат своите знаења и вештини потребни за продуктивен живот во 21 век.
Биљана Темелкова
30