Submission #64

Економски развој
Центар за економски анализи
www.cea.org.mk
info@cea.org.mk
02/2444-766
Бул. Јане Сандански 63/3 1000 Скопје
Центарот за економски анализи (ЦЕА) е истражувачки центар составен од економисти кои делат заедничка визија за Република Македонија како нова европска економија во подем, интегрирана со регионалните и светските пазари. ЦЕА е основана во март 2003 година. Главната мисија на ЦЕА е постојано да ги истражува економските случувања и јавната политика во Република Македонија и да понуди препораки, предлози и мерки на владините и невладините институции. Kапацитетот на членовите на ЦЕА за квантитативна анализа и професионална работа резултира во професионална институција која ќе ја зајакне дебатата за јавни политики и ќе создаде економска средина за раст и развој на македонската економија.
- Граѓанска Асоцијација МОСТ;
- Институт за европска политика;
- Транспаренси Интернешнл Македонија;
- Институт за демократија и човекови права;
- Форум, Центар за стратегиски истражувања и развој;,
- Федерација на фармерите на Р. Македонија;
- Други локални организации.
/
Марјан Николов
/
5