Submission #65

Здравје и здравство
Црвен крст на Република Македонија
www.redcross.org
mrc@redcross.org.mk
02/3114-355
Бул. Кочо Рацин бр. 13 Скопје
Црвениот крст на Република Македонија е хуманитарна, волонтерска организација која делува согласно основните принципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги за ранливото население и промовирање на меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности.
Бројни граѓански здруженија во земјата.
Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина,
Меѓународна организација за спасување на вода,
Европска мрежа на друштвата на Црвениот крст за превенција од трговија со луѓе и др.
3.600
138