Submission #212

Ненасилство и толеранција
Кризен Центар „Надеж“
www.krizencentar.org.mk
info@krizencentar.org.mk
02/3173-424; 070/273-495
ул. Лазар Поп Трајков 24, Скопје
Превенција, спречување и заштита од семејно насилство, СОС линија за пријавување и советување и обезбедување безбеден привремен престој за жртви на семејно насилство од 24 до 48 часа.
Сите организации членки на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Национален совет за родова рамноправност, Црвен Крст на Македонија и сите здруженија од социјална заштита.
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Платформа за родова еднаквост и Македонска платформа против сиромаштија.
Маја Дилберова - претседател
8
/