Submission #213

Економски развој
ПРОФИЦИО
/
Proficio-mk@t.mk
070/384-851
Ацо Караманов 11 А
Развој на претприемништво и мултиетничка толеранција преку еконоски развој, еднаков пристап на пазарот на труд без оглед на етничка припадност, и развој на свеста за толеранција меѓу сите етникуми
Со локални самуправи, институции, граѓански здржениа од повеќе области и платформи
МППС
Билјана Младеновска
5
1