Submission #214

Економски развој
Фондација за развој на мали и средни претприемништва Скопје
www. recs.org.mk
recs@recs.org.mk
02/3239-053
Ул. Мирче Ацев бр. 4 ( РУ Кочо Рацин- 47 ) Скопје
Фондацијата е дел од националната мрежа на институции за поддршка на МСП и работи на имплементација на владините мерките за поддршка на малите и средни бизниси во Скопскиот Плански регион. Покрај тоа, Фондацијата работи на програмите за зголемување на вработеноста и/или степенот на вработливост, како и на поддршка на невработените лица да почнат сопствен бизнис.
Со другите Фондации ( регионални бизнис центри ) во националната мрежа, со ЗБК Креација, и др.
Мрежата на АППРМ.
Светлана Киревска
4